18 jun

Pressmeddelande: Europeiska kommittén för sociala rättigheter har avgjort svenskt klagomål

För två år sedan anmäldes Sverige till den Europeiska kommittén för sociala rättigheter. Kommittén har nu fattat beslut i ärendet som rör rätten till hälsa enligt Europarådets sociala stadga.

Anmälan gjordes av Federation of Catholic Family Associations in Europe (FAFCE) och de svenska organisationerna Provita och Kristna Läkare och Medicinstudenter (KLM). Anmälan avsåg bland annat frågan om samvetsfrihet omfattas av sociala stadgans artikel 11 som handlar om rätt till skydd för den enskildes hälsa.

Den svenska regeringen har i sitt svar hävdat att frågan om samvetsfrihet skall diskuteras på arbetsplatserna samt att om problemet inte kan lösas på ett tillfredsställande sätt för den anställde, kan han eller hon driva ärendet i domstol – med stöd av artikel 9 i Europakonventionen, som har införlivats i den svenska lagstiftningen, och på grundval av lagstiftning som skyddar den enskilde mot diskriminering.

Regeringen konstaterar också i sitt svar att kontakt tagits med berörd arbetsgivarorganisation och fackföreningar och att ingen av organisationerna kunde ge några exempel på situationer där nekad samvetsfrihet varit problematiskt, varpå regeringen i sitt svaromål påstår att problemet är rent teoretiskt. När det gäller barnmorskan Ellinor Grimmark anser regeringen att ”hon aldrig anställts av sjukhuset” och att hon ”hade sökt arbete men inte rekryterats”.

– Det är mycket anmärkningsvärt att regeringen i sitt svar till Europeiska kommittén har påstått att problemet med nekad samvetsfrihet endast är ett teoretiskt problem. I en FN anmälan mot Sverige som nyligen gjordes av den europeiska juristorganisationen European Centre for Law and Justice, vittnar fyra barnmorskor, tre allmänläkare och två barnläkare om hur den negativa synen på samvetsfrihet begränsat dem och deras kollegor i yrkesutövningen i Sverige, säger Ruth Nordström, VD för stiftelsen Provita.

– Vad gäller målet med barnmorskan Ellinor Grimmark är det en pågående juridisk tvist i Jönköpings tingsrätt, där huvudförhandling kommer hållas i slutet på september i höst. Internationellt sett är rätten till samvetsfrihet en väl etablerad rättighet. Rätten till samvetsfrihet slås fast i artikel 18 i FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna och i artikel 9 i Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna. Dessutom har Europarådet i resolution 1763 slagit fast att rätten till samvetsfrihet, vid ingrepp som utsläcker mänskligt liv i dess början eller slutskede, skall omfatta all vårdpersonal, säger Ruth Nordström.

Den europeiska kommittén för sociala rättigheter konstaterar i sitt beslut att man i en tidigare anmälan mot Italien, övervägt frågan om hur samvetsfrihet påverkar kvinnors tillgång till abort i Italien. (International Planned Parenthood Federation mot Italien (Klagomål nr 87/2012)).

– Kommittén konstaterar att artikel 11 inte är tillämplig i detta fall, där situationen i Sverige är den motsatta, det vill säga när kvinnors tillgång till abort inte påverkas.  Eftersom artikel 11 inte är tillämplig, tar inte heller kommittén ställning till frågan om diskriminering enligt artikel E i sociala stadgan, säger Ruth Nordström.

Kommittén anser vidare det inte kan bevisas att antalet aborter är uppenbart höga i Sverige eller att dessa aborter är ett resultat av bristande tillgång till preventivmedel och otillräcklig sexuell och reproduktiv hälsa.

– Sverige har bland Europas högsta aborttal, år efter år, det är bara att titta på statistiken. Det är beklagligt att Europarådets sociala kommitté inte förmår markera ett starkare rättsskydd gällande de etiska frågorna som tas upp i anmälan, säger Maria Hildingsson, generalsekreterare för FAFCE.

När det gäller frågan om könsselektiva flickaborter i Sverige, samt hur foster som överlever sena aborter skall behandlas, skriver kommittén i sitt beslut att ”detta rör en fråga som är mycket känslig för många medlemsstater, det vill säga frågan om när människolivet börjar, vilket beror på den stora mångfalden av värderingar och traditioner i de olika staterna”. Kommittén konstaterar att ”staterna har ett stort utrymme för egen bedömning för att avgöra när livet börjar och det är därför för varje konventionsstat att avgöra, inom detta utrymme för bedömningsmarginal, i vilken utsträckning ett foster har rätt till hälsa”.

– Det är häpnadsväckande att kommittén hävdar att medlemsstaterna ska avgöra när livet börjar. Det är ett oomstritt biologiskt faktum att livet börjar vid befruktningen. Vad kommittén sannolikt menar är när det ofödda livet ska tillmätas ett människovärde. Denna skrivning kan knappast bero på okunnighet, utan är ett retoriskt grepp, som ter sig både tendentiöst och cyniskt säger Tomas Seidal, vice ordförande för KLM.

– Abortfrågan har varit, är och kommer att förbli kontroversiell för oss i vården, då det är ett unikt ingrepp som får till konsekvens att ett mänskligt liv upphör. Vi anser också att frågan blir särskilt komplicerad då det ofödda barnet i andra sammanhang är föremål för sjukvårdens omsorger och på så sätt patient med rätt till liv och hälsa. Om det strider mot en starkt etablerad övertygelse och tro att utsläcka ett liv i dess början, måste det finnas utrymme för samvetsfrihet, säger Tomas Seidal

För kontakt och mer information:
Ruth Nordström
Tel: 070-725 1917
E-post: ruth.nordstrom@provitasweden.org

Samt:
Maria Hildingsson
Tel. +32 4 70 20 39 18
E-post: m.hildingsson@fafce.org

Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmail

Comments are closed.