Provita vill främja barns, föräldrars och familjers rättigheter.

Familjen är den naturliga och grundläggande enheten i samhället och har rätt till samhällets och statens skydd. Detta slås fast i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna.

Små barn behöver, på grund av sin fysiska och psykiska omognad, ett särskilt skydd. Barn har rätt till sina föräldrar, sin mamma och sin pappa, vilka är deras främsta uppfostrare, utbildare och pedagoger.

Rätten att välja utbildning för barnen tillkommer enligt FN:s deklaration i första hand deras föräldrar. Europakonventionen slår fast att föräldrar har rätt att tillförsäkra sina barn sådan utbildning och undervisning som står i överensstämmelse med deras religiösa och filosofiska övertygelse.

Provita leder nätverket PRIME Parental and Pupil´s Rights in Education – som tillvaratar föräldrars och barns rättigheter.
PRIMElogoPRIME Education Sweden Riktlinjer 2014

Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmail