Som grunddokument för arbetet med mänskliga rättigheter utgår Provita från de mänskliga fri- och rättigheter som formulerats i FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna, Europakonventionen, Barnkonventionen och övriga internationella dokument för mänskliga rättigheter.

Rätten till liv

Den mest grundläggande mänskliga rättigheten är rätten till liv. Den slås fast i Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna, i FN:s deklaration och i Barnkonventionen.

Artikel 2 i Europakonventionen stadgar rätten till liv: “Envars rätt till livet skall skyddas genom lag. Ingen skall avsiktligen berövas livet utom för att verkställa domstols dom i de fall då han dömts för brott som enligt lag är belagt med sådant straff”.

Enligt FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna är erkännandet av det inneboende värdet hos alla som tillhör människosläktet och av deras lika och obestridliga rättigheter, grundvalen för frihet, rättvisa och fred i världen. Artikel 3 slår fast att “var och en har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet”.

Artikel 6 i FN:s Barnkonvention understryker varje barns rätt till liv, överlevnad och utveckling. Artikeln handlar inte bara om barnets fysiska hälsa utan också om den andliga, moraliska, psykiska och sociala utvecklingen.

Samvetsfrihet

Provita arbetar särskilt med samvetsfrihet, som är en mänsklig rättighet enligt FN:s konvention och enligt Europakonventionen.

Enligt artikel 9 i Europakonventionen har var och en rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Denna rätt innefattar frihet att offentligt eller enskilt, utöva sin religion eller tro. Rätten till samvetsfrihet reglerad i lagstiftningen i de flesta av Europarådets medlemsstater. Sverige är ett av få undantag.

Dock är Europakonventionen, i gällande fall artikel 9 samt artikel E, om diskriminering, bindande svensk lag sedan 1995.

Vidare finns i europeisk rättspraxis rätten till samvetsfrihet, stärkt av Europarådets resolution 1763 om samvetsfrihet för vårdpersonal, som fastslår att ingen person, sjukhus eller institution ska tvingas utföra eller medverka till abort, dödshjälp eller någon annan handling som kan orsaka döden för en människa, ett mänskligt foster eller embryo. Det slås också fast att ingen ska diskrimineras om man inte vill medverka till något av detta.

Provita arbetar för att Europakonventionen och Europarådets resolution 1763 om samvetsfrihet för vårdpersonal skall tillämpas i Sverige.

Provita engagerar sig i det pågående målet om samvetsfrihet i Jönköpings tingsrätt.

Se Tv4: reportage här:
http://www.tv4.se/nyheterna/klipp/st%C3%B6d-till-abortv%C3%A4grande-barnmorska-2546778

Länkar till artiklar:

DO beslut om Elinnor Grimmark: http://www.livochratt.se/do-beslut-om-elinnor-grimmark/ av Ruth Nordström. 

Internationell uppmärksamhet kring barnmorskefallet:
http://www.livochratt.se/internationella-uppmarksamhet-kring-barnmorskefallet/ av Liv&Rätts redaktion.

Samvetsfrihet finns redan i abortlagen: http://www.livochratt.se/samvetsfrihet-finns-redan-i-abortlagen/ av Reinhold Fahlbeck.

Människohandel

Enligt internationell rätt får ingen människa hållas i slaveri och människohandel skall vara förbjudet.

Freeset is a fair trade business offering employment to women trapped in Kolkata's sex tradeProvita är Partners med Freeset som arbetar mot trafficking och hjälper kvinnor ur prostitution i Indien: www.freesetglobal.com

Läs också: http://www.livochratt.se/provita-scandinavian-human-rights-lawyers-and-freeset-partner-up-for-human-rights/

Surrogatmödraskap

Enligt 21 i Europarådets konvention angående skydd av de mänskliga rättigheterna och människans värdighet med avseende på tillämpningen av biologi och medicin slås det fast att ”människokroppen och dess delar får inte i sig ge upphov till ekonomisk vinning”. Det strider mot människovärdesprincipen att använda en annan människa som medel för sina egna mål.

Surrogatmödraskap handlar om ett kontrakt mellan en surrogatmamma och beställaren/köparen. Kontraktet innebär att kvinnan avtalar bort rätten till sin kropp och till vårdnaden om och kontakten med barnet efter förlossningen. Provita anser att en människa inte skall kunna beställas, säljas eller köpas till något pris. Kommersiellt och altruistiskt (icke-kommersiellt) surrogatmödraskap öppnar för en människosyn där kvinnor och barn objektifieras. Riskerna för en sådan process för både kvinnan och barnet kan vara både fysiskt och psykiskt skadliga. Surrogatmödraskap är ett brott mot mänskliga rättigheter. Det öppnar för människohandel och exploatering av kvinnor och kvinnors kroppar och gör barn till beställningsbara objekt och handelsvaror.

Provita stödjer ett internationellt upprop mot surrogatmödraskap, #StopSurrogacyNow. Uppropet kan läsas och signeras här: http://www.stopsurrogacynow. com/

Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmail