Provitas värdegrund vilar på människovärdesprincipen, det vill säga idén om människans unika och okränkbara värde, och en judisk-kristen människosyn.

Provita arbetar för ett samhälle där alla människoliv värderas lika högt, även i livets början och dess slutskede.

Fosterdiagnostik

Många röster höjs i samhället för ökad fosterdiagnostik, främst för att förhindra att personer med olika utvecklingsavvikelser ska födas. Fosterdiagnostik innebär att undersöka om ett barn i livmodern har några avvikelser eller anlag för genetisk sjukdom. Den utförs genom ultraljud, blodprov eller prover på fostervatten och moderkaka. Undersökningarna är frivilliga men de utförs rutinmässigt i Sverige.

Fosterdiagnostik kan medföra att barnet snabbt får den hjälp det behöver vid eventuell sjukdom. Men utökad fosterdiagnostik kan också medföra att vissa barn väljs bort innan födseln. I Danmark väntas inga barn med Down syndrom födas år 2030 då allt fler barn med en extra kromosom aborteras. Men ger en extra kromosom eller en medfödd sjukdom eller funktionsnedsättning barnet ett lägre människovärde? Provita vill lyfta fram varje människas unika värde och arbetar för ett samhälle där alla människor är välkomna, oavsett egenskaper, funktionsnedsättning eller sjukdom.

Abort

Ett barn är ett barn – oavsett hur stort eller litet det är. Ett foster är ett barn – i utveckling. Artikel 6 i FN:s Barnkonvention understryker varje barns rätt till liv, överlevnad och utveckling. Artikeln handlar inte bara om barnets fysiska hälsa utan också om den andliga, moraliska, psykiska och sociala utvecklingen.

I abortlagstiftningen i många länder skiljer man inte på foster och barn utan barnet kallas ”unborn” – det vill säga ofödd – till födseln.

Provita verkar för att ändra den svenska abortlagen (1974:595) så gränsen för fri abort sänks till vecka 12 istället för vecka 18 enligt följande lydelse:

”Begär en kvinna att hennes havandeskap skall avbrytas, får abort utföras om åtgärden vidtas före utgången av tolfte havandeskapsveckan och den inte på grund av sjukdom hos kvinnan kan antas medföra allvarlig fara för hennes liv eller hälsa”.

Provita verkar för att ändra den svenska abortlagen (1974:595) så att den överensstämmer med Europarådets resolution 1829 (2011) om motverkande av könsselektiva aborter.

Länkar till artiklar:

40 år av abort i Sverige:
http://www.livochratt.se/40-ar-av-fri-abort-i-sverige/ av Ruth Nordström.

Provita kommenterar socialstyrelsens indrag av abortstatistik: http://www.livochratt.se/provita-kommenterar-socialstyrelsens-indrag-av-abortstatistik/ av Bitte Assarmo, Liv&Rätts redaktion.

Dödshjälp

Provita vill främja respekten för mänskligt liv i alla faser, i dess början och dess slutskede. Vid livets slut behöver människors fysiska, psykiska, sociala, andliga och existentiella behov mötas. Provita vill främja livshjälp – och motverka aktiv dödshjälp.

Länkar till artiklar:
Dödshjälp: 67 kronor:
http://www.livochratt.se/dodshjalp-67-kronor/ av Johan Lundell.

Dödshjälp – vad är nästa steg?
 http://www.livochratt.se/dodshjalp-vad-ar-nasta-steg/ av Helena Darcy.
Det visade sig att det fanns ett liv värt att leva:
http://www.aftonbladet.se/halsa/article11593794.ab av Simon Andrén.
Aktiv dödshjälp kan aldrig vara ett alternativ: http://www.livochratt.se/aktiv-dodshjalp-kan-aldrig-bli-ett-alternativ/ av Bitte Assarmo.
Dödshjälp i Belgien – ett sluttande plan: http://www.livochratt.se/dodshjalp-i-belgien-ett-sluttande-plan/ av Helena Darcy. 
Därför gick inte England samma väg som Holland:
http://www.livochratt.se/darfor-gick-inte-england-samma-vag-som-holland/ av Bitte Assarmo. 
Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmail