blonnaKerb2Provitas värdegrund vilar på människovärdesprincipen, det vill säga idén om människans unika och okränkbara värde oberoende av personliga egenskaper och funktioner i samhället.

Som grunddokument för denna princip utgår Provita från de grundläggande fri- och rättigheterna så som de formuleras i FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna, Europakonventionen, Barnkonventionen och övriga internationella dokument för mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatliga principer.

Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmail